1.png

 

 

心齋和食齋有何分別

子曰:

若一志,無聽之以耳而聽之以心,

無聽之以心而聽之以氣!聽止於耳,

心止於符。氣也者,虛而待物者也。

唯道集虛。虛者,心齋也。」

 

弟子規:汛愛眾

勢服人  心不然  理服人  方無言

 

怎樣去除心魔 ?      

(一) 常觀察自己的心念

     清静經:

     常能遣其慾,而心自静。澄其心,

     而神自清,自然六慾不生,三毒消滅。

 

     遇毀謗- 當下轉念  便離苦得樂

     遇考驗- 當下轉念  便生智慧

     遇誤解- 當下轉念  便寬大心胸

     遇生死- 當下轉念  便了脫苦輪

     逢最大考驗也是得到最大造就

 

(二) 多誦讀經

     道德經:

     為學日益,為道日損;損之又損,

     以至於無為,無為而無不為矣。

 

     清静經:

     眾生所以不得真道者  為有妄心 

     既有妄心  即驚其神  既驚其神 

     即著萬物  既著萬物  即生貪求 

     既生貪求  即是煩惱

 

人類的歷史已經證明,能夠得到天下的人,靠的就是無為處事。倘若沒有無為的心境,而非要用智謀的手段,處心積慮、極盡所能地去爭取天下,反而是不可能達到目的的。古今中外的修道之人都必須拋棄功名利祿、怨恨情仇,修去了各種欲望與執著心、達到了清淨無為的高尚精神境界之後,才能功成圓滿。

 

人生無處不悲哀  只好積極對未來

三期末劫眾生苦  修心可淨添諧和 

修德能減人為禍  祈天憐憫滅天災 

同心同德創新象  天道樂章響四方

 

 

 

 

 

 

 

 

boktakhk 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()